Integritetpolicy


Sarwe.se behandlar alltid personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Sarwe.se är personuppgiftsansvarig för uppgifterna du lämnar när du gör en beställning hos oss. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018

Denna har bland annat syfta att skydda enskilda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter 


Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som både direkt och indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person.


Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

I samband med en beställning på logocorner.se ber vi dig som kund endast att uppge information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, ge dig korrekt service och säkerställa en trygg leverans. De uppgifter vi samlar in är

  • Namn
  • E-postadress
  • Postnummer
  • Adressuppgifter
  •  Mobilnummer 


Överföring av personuppgifter

Sarwe.se värnar om dig som kund och din trygghet, därför lämnar vi aldrig ut dina personuppgifter till en tredje part utan ditt godkännande


Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Sarwe.se behandlar endast dina personuppgifter så länge det krävs för att vi skall kunna fullfölja avtalet mellan oss och dig som kund. Vi spara din uppgifter i ett år Därefter kommer de att raderas, vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.


Vilka är dina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Sarwe.se behandlar dina personuppgifter:


Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos sarwe. Önskar du det är du välkommen att kontakta oss.


Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.


Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Sarwe raderar dina personuppgifter om du skulle vilja.


Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.


Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.


Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Sarwe behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Sarwe är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.


Länkar till andra webbplatser

I händelse av att sarwe.se innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Sarwe saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll.

Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.


Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande vår Dataskyddspolicy. 

Sarwe, org, nr 750305-6959 Ladugårdsgatan 10, 724 66 Västerås, hej@sarwe.se

Tel, 0739 75 56 86